Politika e privatësisë

Informacioni i dhënë sipas neneve 13-14 të GDPR 2016/679 (Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave) I dashur zotëri/zonjë, Në ndjekje të artit. 13 të Rregullores së BE-së 2016/679 dhe në lidhje me informacionin që do të vijë në zotërim, Për qëllim të mbrojtjes së individëve dhe subjekteve të tjera në lidhje me përpunimin e të dhënave personale, ne ju informojmë për sa më poshtë:

1. Qëllimi i përpunimit

Të dhënat që ju jepni do të përdoren për qëllimin dhe qëllimin për t'ju ofruar informacion dhe informacion Mbi çmimet e shërbimeve që ne ofrojmë

2. Metodat e përpunimit

Mënyrat se si do të përpunohen të dhënat personale përfshijnë: Thirrje në telefon celular, kontakt në whatsapp, kontakt me email

3. Sigurimi i të dhënave

Sigurimi i të dhënave për qëllimet e përmendura në pikën 1 janë (të detyrueshme/opsionale: në rastin e parë, tregojnë arsyen) dhe çdo refuzim i autorizimit do të rezultojë në mospërdorim Të dhëna tendencioze nga ana jonë

4. Komunikimi dhe shpërndarja e të dhënave

Të dhënat e siguruara nuk do të jenë subjekt i komunikimit apo shpërndarjes

5. Kontrolluesi i të dhënave

Pronari i përpunimit të të dhënave personale është Klinika Zogu i Pare, Qendra tregtare Tiranë, Bulevardi Zogu I, Tiranë 1001, Shqipëri

6. Të drejtat e subjektit të të dhënave

Në çdo kohë, ju mund të ushtroni, sipas neneve 15 deri 22 të Rregullores së BE-së nr. 2016/679, të drejtën për:

  1. të kërkojë konfirmimin e ekzistencës ose ndryshe të të dhënave të tyre personale;
  2. të marrë informacion në lidhje me qëllimet e përpunimit, kategoritë e të dhënave personale, marrësit ose kategoritë e marrësve të cilëve u janë bërë ose do të zbulohen të dhënat personale, dhe, kur është e mundur, periudha e mbajtjes;
  3. të marrë korrigjimin dhe fshirjen e të dhënave;
  4. të marrë kufizimin e përpunimit;
  5. të marrë portabilitetin e të dhënave, d.m.th. t'i marrë ato nga një kontrollues i të dhënave, në një format të strukturuar, zakonisht të përdorura dhe të lexueshme nga makineritë, dhe t'ia transmetojnë atë një kontrolluesi tjetër të të dhënave pa pengesa;
  6. të kundërshtojë përpunimin në çdo kohë dhe gjithashtu në rastin e përpunimit për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë;
  7. objekt i marrjes së automatizuar të vendimeve në lidhje me individët, duke përfshirë profilizimin.
  8. kërkojini kontrolluesit të të dhënave qasje në të dhënat tuaja personale dhe korrigjimin ose fshirjen e të njëjtave ose kufizimin e përpunimit në lidhje me të ose për të kundërshtuar përpunimin e përpunimit të tillë, përveç të drejtës së portabilitetit të të dhënave;
  9. të tërheqë pëlqimin në çdo kohë pa paragjykuar lejueshmërinë e përpunimit bazuar në pëlqimin e dhënë para tërheqjes së tij;
  10. paraqitni një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës. Ju mund të ushtroni të drejtat tuaja duke i dërguar një kërkesë me shkrim Kinika Zogut të Pare, Qendra tregtare Tiranë, Bulevardi Zogu I, Tiranë 1001, Shqipëri në adresën postare të zyrës së regjistruar ose në adresën e e-mailit info@kzp.al unë, i nënshkruari, deklaroj se kam marrë informacionin e mësipërm.

Unë, i nënshkruari, në dritën e informacionit të marrë